Moja wizytówka

Henryk Stokłosa


Informacja prasowa

  • 14 marzec 2012

Informuję, że Prokuratura Rejonowa w Pile wszczęła śledztwo w sprawie czynów, jakich dopuścił się Marian Janowiak – główny świadek oskarżenia w procesie przeciwko Henrykowi Stokłosie, który toczy się przed Sądem Okręgowym w Poznaniu.

Decyzja prokuratury o wszczęciu postępowania ma związek z procesem cywilnym, jaki swojemu byłemu doradcy podatkowemu wytoczyli główni akcjonariusze ZRP "Farmutil HS" S.A. Anna i Henryk Stokłosowie. Powodowie, w imieniu których przez wiele lat Marian Janowiak dokonywał formalności podatkowych, zarzucają mu przede wszystkim nienależyte wykonywanie swoich obowiązków. Wskutek zaniedbań, których zdaniem powodów dopuścił się M. Janowiak w zakresie rozliczenia podatku dochodowego za rok 1999, ponieśli oni szkodę w wysokości około 2,4 mln zł. Marian Janowiak sporządził rozliczenie i zeznanie podatkowe za 1999 rok, które w roku 2005 zostało zakwestionowane przez organy podatkowe. Zdaniem M. Janowiaka, A. i H. Stokłosom należał się zwrot nadpłaconego podatku. Jednak okazało się, że to A. i H. Stokłosowie powinni przekazać Skarbowi Państwa podatek. Marian Janowiak, zamiast złożyć odwołanie, przekonywał swoich klientów, że z powodu rażących wad decyzja zostanie uchylona w trybie nadzwyczajnym, tymczasem nie było ku temu podstaw. W konsekwencji razem z odsetkami musieli zapłacić ponad 1,5 mln zł. Co więcej, po latach do tego podatku doliczono odsetki i właśnie pokrycia tych odsetek A. i H. Stokłosowie domagają się od M. Janowiaka. Chodzi tu o kwotę ponad 870 tys. zł

W ramach procesu cywilnego, który od ponad roku toczy się przed Sądem Okręgowym w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Pile, pozwany zakwestionował prawdziwość oświadczenia, w którym zobowiązał się do odpowiedzialności za wszelkie uchybienia w doradztwie podatkowym na rzecz Anny i Henryka Stokłosów. Należy podkreślić, że pod treścią oświadczenia widnieje skrócony, nieczytelny podpis Mariana Janowiaka. Dodatkowo, pod podpisem skróconym, znajduje się odręczny podpis czytelny (kopia oświadczenia w załączeniu). Pozwany Marian Janowiak, zeznając przed Sądem, stwierdził dwukrotnie, że nie jest autorem wymienionego oświadczenia, ani widniejącego pod nim podpisu. Warto podkreślić fakt, że pełnomocnik powodów początkowo złożył do akt sprawy kserokopię oświadczenia, a dopiero po zakwestionowaniu jego wiarygodności przez pozwanego, dostarczył do sądu oryginał.

Pomimo to, w dniu 1 lipca 2011 roku, Marian Janowiak złożył w prokuraturze zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa mającego polegać na rzekomym posłużeniu się przez Annę i Henryka Stokłosów sfałszowanym dokumentem. Sporny dokument prokuratura skierowała do biegłego grafologa. W wydanej ekspertyzie biegły grafolog orzekł, że podpis pod oświadczeniem jest autentyczny i bezspornie należy do Mariana Janowiaka.

Wobec powyższego Prokuratura Rejonowa w Pile, postanowieniem z dn. 13 lutego 2012 r. wszczęła śledztwo w sprawie złożenia przez Mariana Janowiaka fałszywego zawiadomienia o przestępstwie oraz złożenia fałszywych zeznań w postępowaniu prokuratorskim (w załączeniu kopia zawiadomienia prokuratury o wszczęciu śledztwa we wspomnianej sprawie). Zawiadomienie o składaniu przez Mariana Janowiaka fałszywych zeznań przed Sądem najprawdopodobniej złożą powodowie.

Warto podkreślić, że na zeznaniach Mariana Janowiaka oparto wszystkie zarzuty korupcyjne, które ciążą na Henryku Stokłosie oraz dwóch pozostałych oskarżonych w sprawie karnej, która od trzech lat toczy się przed Sądem Okręgowym w Poznaniu.

Śmiłowo, dn. 8 marca 2012 r.
Rzecznik Prasowy
Marek Barabasz


Dane kontaktowe

Biuro Henryka Stokłosy

Śmiłowo, ul. Pilska 48
64-810 Kaczory

  henryk.stoklosa@farmutil.pl

  tel. 67 281 41 40

  kom. 667 984 000

  fax 67 281 41 44


 

Rzecznik Prasowy

Marek Barabasz

  rzecznik@farmutil.pl

  kom. 667 984 040